ریاضی

ریاضی دهم فصل اول الگو و دنباله(100)
روش تست زنی ریاضی مبحث مجموعه(60)
روش های تست زنی الگو و دنباله(60)
مجموعه خلاقیت در شمارش(ترکیبیات)مسعودی(30)
روش تست زنی خلاقیت در شمارش(ترکیبیات)(45)
فصل هفتم ریاضی دهم مجموعه جامع آمار و احتمال(60)
روش تست زنی آمار و احتمال(45)
دنباله و استلزام مسعودی (80)
حد جدید مسعودی ( 105 )
مجانب ونگاهی به رسم نمودارمسعودی(30)
آنالیز ترکیبی مسعودی (45)
احتمال مسعودی (90)
روش تست زنی پیوستگی مسعودی(20)
نظریه معادلات و سهمی مسعودی(95)
نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی) (40)
خلاقیت در امار احتمال دهم (30)
مشتق1 vvip مسعودی با تخفیف (140)
مشتق2 vvip مسعودی (50)
مشتق3 vvip مسعودی (120)
انتگرال،سری،نموداروروابط مثلثاتی مسعودی(120)
تکنیکهای توابع نمائی و لگاریتم مسعودی(30)
مثلثات مسعودی (120)
تابع جامع مسعودی (100)
روش تست زنی هندسه 1مسعودی(50)
روش تست زنی مثلثات(60)
قدرمطلق و جزء صحیح مسعودی (45)
ماتریس مسعودی (50)
هندسه مختصاتی مسعودی(30)
روش تست زنی تصاعدحسابی مسعودی (45)
روش تست تابع دهم مسعودی (50)
روش تست زنی تصاعدهندسی مسعودی (45)
روش های تست زنی آمار مسعودی (45)
روش تست دیفرانسیل،ریاضی پایه،آمار و مدلسازی(60)
جمع بندی بسته 1 مسعودی (120)
جمع بندی بسته 2 مسعودی (120)
جمع بندی بسته 3 مسعودی (165)
جمع بندی بسته 4 مسعودی (110)
جمع بندی بسته 5 مسعودی (90)
جمع بندی دو روزه بسته 1 مسعودی(105)
جمع بندی دو روزه بسته 2 مسعودی(105)

 

 

 

 

ریاضی دهم   علی شاه (270)
ریاضات سوم تجربی عبدوس (70)
ریاضی پایه 9 گرشاسبی(450)
ریاضی سال اول گرشاسبی (60)
هندسه 1 گرشاسبی (75)
هندسه 1 فوق حرفه ای vvip حبیبی (90)
هندسه 2 فوق حرفه ای vvip حبیبی (80)
روش تست زنی هندسه 1حبیبی (50)
روش تست زنی هندسه 2 حبیبی (50)
گراف حبیبی(75)
هندسه تحلیلی بردار حبیبی(60)
هندسه تحلیلی خط وصفحه حبیبی(90)
روش تست زنی هندسه پایه و تحلیلی،گسسته حبیبی(90)
جبر و احتمال دارا حبیبی(90)
ریاضیات پایه دهم حبیبی(200)
ریاضیات انسانی3 حبیبی(90)
خلاقیت در تابع مسعودی (45)

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰