منابع رشته انسانی

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

 

جامعه شناسی دوم محبوبی (80)
جامعه شناسی سوم محبوبی (50)
روش تست زنی منطق سوم محبوبی (40)
منطق vvip محبوبی (110)
آسان آموز واژگان عربی دهم انسانی استاد احمدی(40)
تمرین های عربی دهم انسانی(40)
عربی سال دوم انسانی جوکار (30)
عربی سوم ساداتی(150)
تاریخ ادبیات ایران جهان 1 ابان (90)
تاریخ ایران و جهان(1) دوم صفری(100)
تاریخ ایران و جهان(2) سوم صفری(150)
روانشناسی سوم داوطلب (50)
سبک شناسی(متون)ادبیات انسانی آبان(50)
عروض و قافیه آبان(100)
روش تست زنی 7کتاب انسانی داوطلب(120)
فلسفه سوم محبوبی(500)
ریاضیات انسانی3 حبیبی(90)
فلسفه پیش محبوبی(90)
تاریخ شناسی چهارم صفری(100)
علوم اجتماعی داوطلب(100)
اقتصاد حسینی(70)