شیمی

 

 

 

 

 

 

فصل اول شیمی دوم ساختار اتم اکبری (60)
فصل دوم شیمی 2 خواص تناوبی عنصرها اکبری (70)
فصل سوم شیمی 2 پیوند و ترکیبات یونی اکبری (60)
فصل4 شیمی 2 کوالانسی و ترکیبات مولکولی اکبری (135)
شیمی آلی (فصل 5 شیمی 2) اکبری (90)
شیمی دوم فصول 1 تا 4 اکبری (110)
جمع بندی جدید شیمی دوم اکبری (75)
کیهان زادگاه الفبای هستی اکبری( 90)
شیمی دوم فصول 1 تا 4 اکبری (110)
جمع بندی جدید شیمی دوم اکبری (75)
کیهان زادگاه الفبای هستی اکبری( 90)
ردپای گازها در زندگی (150)
روش تست زنی کیهان زادگاه الفبای هستی اکبری(30)
روش تست زنی ساختار اتم اکبری( 30)
روش تست زنی خواص تناوبی عنصرها اکبری(30)
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری اکبری(60)
محلول ها شیمی سوم اکبری (60)
ترمودینامیک شیمیایی اکبری (60)
روش تست زنی واکنش شیمیایی (45)
روش تست زنی ترمودینامیک(45)
روش تست  زنی محلول ها اکبری(45)
جمع بندی شیمی سوم اکبری(45)
شیمی پیش سنتیک جدید اکبری (60)
شیمی پیش تعادل شیمیایی جدید اکبری (60)
شیمی پیش اسید و بازجدید اکبری (75)
شیمی پیش الکتروشیمی اکبری (75)
روش تست زنی سنتیک اکبری(45)
روش تست زنی تعادل اکبری(45)
روش تست زنی اسید و باز اکبری(45)
روش تست زنی الکتروشیمی اکبری(45)
کیهان زادگاه الفبای هستی مهرپور( 100)
روش تست زنی کیهان زادگاه الفبای هستی مهرپور( 45)
ردپای گازها در زندگی مهرپور(90)
روش تست زنی ردپای گازها در زندگی مهرپور(45)
آموزش جامع آب آهنگ زندگی مهرپور(100)
روش  تست زنی آب آهنگ زندگی مهرپور(45)
خلاقیت در شیمی مهرپور(40)
روش تست زنی پیوند و ترکیبات یونی مهرپور (60)
روش تست زنی پیوند کوالانسی مهرپور(60)

روش تست زنی بخش پنج شیمی دوم مهرپرو(40)

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی سوم محلول های جامع مهرپور(70)
شیمی سوم ترمودینامیک جامع مهرپور(70)
روش تست  زنی استوکیومتری جدید مهرپور(45)
روش تست  زنی محلول ها  مهرپور(60)
روش تست  زنی ترمودینامیک جدید مهرپور(45)
سنتیک vvip مهرپور (75)
روش تست زنی سنتیک مهرپور(60)
شیمی دوم ساختار اتم مهرپور (120)
شیمی دوم خواص تناوبی عناصر(120)
شیمی 2 پیوند و ترکیبات یونی مهرپور (120)
شیمی 2 کوالانسی و ترکیبات مولکولی مهرپور (120)
شیمی آلی (فصل 5 شیمی 2)مهرپور (100)
روش تست زنی ساختار اتم مهرپور (40)
روش تست زنی خواص تناوبی عناصر مهرپور(40)
جمع بندی شیمی دوم و سوم ربیعیان(120)
سنتیک ربیعیان (45)
تعادل ربیعیان (60)
شیمی دوم فصل1-4 ربیعیان (150)

ترمودینامک ربیعیان (60)

 

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰